Now showing items 1-3 of 3

  • Predictions for p plus pb collisions at root s(nn)=5 tev 

    Autor: Albacete, Javier L.; Armesto, Nestor; Baier, Rudolf; Barnafoeldi, Gergely G.; Barrette, Jean; De, Somnath; Deng, Wei-Tian; Dumitru, Adrian; Dusling, Kevin; Eskola, Kari J.; Fries, Rainer; Fujii, Hirotsugu; Gelis, Francois; Gyulassy, Miklos; He, Yuncun; Helenius, Ilkka; Kang, Zhong-Bo; Kopeliovich, Boris Z.; Kutak, Krzysztof; Levai, Peter; Lin, Zi-Wei; Mueller, Alfred H.; Nara, Yasushi; Nemchik, Jan; Papp, Gabor; Petrovici, Mihai; Qiu, Jian-Wei; Rezaeian, Amir H.; Ru, Peng; Schiff, Dominique; Sapeta, Sebastian; Pop, Vasile Topor; Tribedy, Prithwish; Venugopalan, Raju; Vitev, Ivan; Vogt, Ramona; Wang, Enke; Wang, Xin-Nian; Xing, Hongxi; Xu, Rong; Zhang, Ben-Wei; Zhang, Wei-Ning Año: 2013N° de proyecto: 1090291Tipo: ArticuloPrograma: FONDECYT
  • Predictions for p plus pb collisions at root s(nn)=5 tev 

    Autor: Albacete, Javier L.; Armesto, Nestor; Baier, Rudolf; Barnafoeldi, Gergely G.; Barrette, Jean; De, Somnath; Deng, Wei-Tian; Dumitru, Adrian; Dusling, Kevin; Eskola, Kari J.; Fries, Rainer; Fujii, Hirotsugu; Gelis, Francois; Gyulassy, Miklos; He, Yuncun; Helenius, Ilkka; Kang, Zhong-Bo; Kopeliovich, Boris Z.; Kutak, Krzysztof; Levai, Peter; Lin, Zi-Wei; Mueller, Alfred H.; Nara, Yasushi; Nemchik, Jan; Papp, Gabor; Petrovici, Mihai; Qiu, Jian-Wei; Rezaeian, Amir H.; Ru, Peng; Schiff, Dominique; Sapeta, Sebastian; Pop, Vasile Topor; Tribedy, Prithwish; Venugopalan, Raju; Vitev, Ivan; Vogt, Ramona; Wang, Enke; Wang, Xin-Nian; Xing, Hongxi; Xu, Rong; Zhang, Ben-Wei; Zhang, Wei-Ning Año: 2013N° de proyecto: 1110781Tipo: ArticuloPrograma: FONDECYT
  • Predictions for p+pb collisions at (raiz cuadrada de)8nn = 5 tev 

    Autor: Albacete, Javier L.; Armesto, Nestor; Baier, Rudolf; Barnafoeldi, Gergely G.; Barrette, Jean; De, Somnath; Deng, Wei-Tian; Dumitru, Adrian; Dusling, Kevin; Eskola, Kari J.; Fries, Rainer; Fujii, Hirotsugu; Gelis, Francois; Gyulassy, Miklos; He, Yuncun; Helenius, Ilkka; Kang, Zhong-Bo; Kopeliovich, Boris Z.; Kutak, Krzysztof; Levai, Peter; Lin, Zi-Wei; Mueller, Alfred H.; Nara, Yasushi; Nemchik, Jan; Papp, Gabor; Petrovici, Mihai; Qiu, Jian-Wei; Rezaeian, Amir H.; Ru, Peng; Schiff, Dominique; Sapeta, Sebastian; Pop, Vasile Topor; Tribedy, Prithwish; Venugopalan, Raju; Vitev, Ivan; Vogt, Ramona; Wang, Enke; Wang, Xin-Nian; Xing, Hongxi; Xu, Rong; Zhang, Ben-Wei; Zhang, Wei-Ning Año: 2013N° de proyecto: 1110781Tipo: ArticuloPrograma: FONDECYT